• Phạm Thị Thanh Thủy
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu phó
  • 0123456789
  • hieupho@vtk.com
  • Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)