SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM

Lượt xem:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐƠN YÊU CẦU CÔNG NHẬN SÁNG KIẾN Kính gửi: Hội đồng sáng kiến kinh nghiệm huyện Đại lộc Tôi kính đề nghị Quý cơ quan/đơn vị xem xét, công nhận sáng kiến như sau: 1. Họ và tên tác giả: Ngô Thị Hà Giang 2. Đơn vị công tác: Trường Mẫu giáo Đại [...]
MG ĐẠI LÃNH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI

MG ĐẠI LÃNH THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI

Lượt xem:

Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC     TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2021-2022 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   Trẻ suy dinh dưỡng giảm 3%/ năm II Chương trình giáo dục mầm [...]
KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

KẾ HOẠCH Thực hiện Quy chế công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT

Lượt xem:

Căn cứ Thông tư số 52/2020/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường mầm non; Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT, ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục; Trường Mẫu giáo Đại Lãnh xây dựng Kế [...]
THỰC HIỆN CÔNG KHAI CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

THỰC HIỆN CÔNG KHAI CUỐI NĂM HỌC 2020-2021

Lượt xem:

Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020-2021 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   KQ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm còn 1,5% II Chương trình giáo dục [...]
Báo cáo cải tiến chất lượng

Báo cáo cải tiến chất lượng

Lượt xem:

     PHÒNG GD & ĐT ĐẠI LỘC    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                    Số:      /BC-MGĐL Đại Lãnh, ngày 24 tháng 5 năm 2021 BÁO CÁO Thực hiện kế hoạch cải tiến chất lượng giáo dục Căn cứ Báo cáo kết quả đánh giá ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo [...]
Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc

Kế hoạch xây dựng trường học hạnh phúc

Lượt xem:

Căn cứ công văn số 290/PGDĐT-MN ngày 16/12/2020 của Phòng GDDT Đại Lộc về việc triển khai thực hiện Kế hoạch xây dựng “ Trường học hạnh phúc”; Căn cứ kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 21/01/2021 của UBND xã Đại Lãnh về xây dựng “ Trường học hạnh phúc” trong các trường học trên địa bàn xã Đại Lãnh năm học 2020-2021 và những năm học tiếp theo; Căn [...]
Kế hoạch cải tiến chất lượng

Kế hoạch cải tiến chất lượng

Lượt xem:

PHÒNG GDĐT ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc.                 Số:  23/KH-MGĐL Đại Lãnh, ngày  5  tháng 10 năm 2020   KẾ HOẠCH CẢI TIẾN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC Năm học 2020 – 2021 Căn cứ vào Kế hoạch số 17/KH- MGĐL ngày 26 tháng 9 năm 2020 của trường Mẫu giáo Đại [...]
THỐNG KÊ SỐ LIỆU MẦM NON CUỐI NĂM 2019-2020 TRƯỜNG MG ĐẠI LÃNH

THỐNG KÊ SỐ LIỆU MẦM NON CUỐI NĂM 2019-2020 TRƯỜNG MG ĐẠI LÃNH

Lượt xem:

Trường: Mẫu giáo Đại Lãnh THỐNG KÊ SỐ LIỆU GIÁO DỤC MẦM NON CUỐI NĂM HỌC 2019-2020 (Kèm theo Công văn số 615/SGDĐT-GDMN ngày 21/4/2020 của Sở GDĐT) Biểu mẫu 1: Phát triển số lượng TT NỘI DUNG Tổng số Ghi chú I Thông tin chung     1 Tổng số xã, phường, thị trấn 1   2 Số xã, phường, thị trấn có trường MN 1   3 [...]
CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI CUỐI NĂM

CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI CUỐI NĂM

Lượt xem:

Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   KQ trẻ suy dinh dưỡng cuối năm còn 0,3% II Chương trình giáo dục [...]
CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

CÔNG TÁC THỰC HIỆN 3 CÔNG KHAI ĐẦU NĂM HỌC 2019-2020

Lượt xem:

Biểu mẫu 01 PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI LỘC TRƯỜNG MẪU GIÁO ĐẠI LÃNH THÔNG BÁO Cam kết chất lượng giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019-2020 STT Nội dung Nhà trẻ Mẫu giáo I Chất lượng nuôi dưỡng chăm sóc giáo dục trẻ dự kiến đạt được   Trẻ suy dinh dưỡng giảm 3%/ năm II Chương trình giáo dục mầm non [...]